Llibres

Aquí tens tot el que cal saber sobre el nostre projecte de socialització de llibres de text. La teva adhesió és important per seguir endavant amb aquest projecte solidari!

I. Concepte

El sistema de socialització de llibres de text i material escolar es nodreix d’una idea bàsica: aprofitar i reutilitzar tots aquells exemplars que al final del curs es trobin en bon estat, amb l’objectiu d’unificar i rebaixar la càrrega econòmica que les famílies han d’assumir per aquest concepte abans de començar cada any escolar, tot establint un règim de quota única, molt més assequible per a tothom. Això suposa un canvi de concepte o filosofia, substituint la propietat individual dels llibres per un sistema de propietat col·lectiva amb un ús particular. Es tracta d’un projecte en qual cal que s’hi involucrin tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir professors, pares i alumnes.

II. Objectius

1) Reduir el cost econòmic (entre 30% i un 50%) aparellat a l’adquisició dels llibres per a cada any escolar, a través de dues vies: en primer lloc, mitjançant l’adquisició d’aquest material directament a través dels proveïdors, negociant el millor preu possible i, en segon lloc, per la reutilització de tots aquells exemplars que hagin acabat el curs anterior en un bon estat de conservació.

2) Inculcar d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes, valors com ara saber compartir, la solidaritat, la sostenibilitat mediambiental, així com el respecte i la responsabilitat en la cura dels materials, sensibilitzant l’alumnat, les famílies i el professorat sobre la importància del compromís en la conservació dels llibres que s’utilitzen al llarg de l’any.

3) Aprofitar les sinèrgies que per a l’Escola suposa endegar una experiència compartida d’ús particular però de propietat col·lectiva i de la qual se’n poden beneficiar moltes famílies.

4) Difondre entre els pares/mares i professorat, com més aviat millor i abans que acabi el curs, les línies mestres del projecte i aconseguir l’adhesió del major nombre de famílies al sistema socialitzat de llibres, perquè aquest sigui viable.

5) Conservar i tenir cura dels llibres durant l’any escolar, amb vista a reutilitzar-ne el màxim nombre d’exemplars el curs següent.

6) Implicar, com a mínim, dos pares/mares voluntaris de cada curs, per ajudar la Comissió de Llibres i donar impuls al projecte, engegat per l’AMPA amb el suport del Patronat i del Claustre, al final d‘any amb la tasca de selecció dels exemplars aprofitables, recompte i lliurament dels lots.

III. Com es du a terme?

El procés de socialització de llibres es pot resumir en aquestes fases o apartats:

1. Abans que finalitzi el curs, el claustre ha d’establir quins llibres i material escolar bàsic (agendes, etc.) seran necessaris per al curs vinent.

2. El mes de juny, en acabar el curs, es recopilen a l’Escola tots els llibres usats i un grup de la Comissió marca i separa els exemplars aprofitables i en descarta els que estiguin deteriorats i/o obsolets, prenent-ne nota (punt 6).

3. Es calculen les unitats que s’hi han d’adquirir, en funció dels llibres descartats i de la previsió d’alumnes per a l’any escolar vinent a cada curs, i es realitza la comanda al proveïdor o distribuïdor que la Comissió consideri més adequat.

4. Es conformen els lots de llibres, amb els exemplars nous i usats, i es calcula el cost per alumne i la quota corresponent.

5. Es lliuren els exemplars a les famílies, previ pagament de la quota única establerta.

6. Perquè es considerin aprofitables, els llibres s’han de lliurar a final de curs nets i sense notes o dibuixos, a més de folrats. En aquest sentit, s’establirà un sistema de “penalització” en la quota per als pares d’aquells alumnes els llibres dels quals no compleixin aquest requisit o estiguin deteriorats i, per tant, no es puguin aprofitar per al curs vinent. Amb això s’aconsegueix que la socialització sigui el més justa possible i que beneficiï a qui hagi demostrat un veritable compromís i implicació amb el sistema, evitant greuges comparatius entre les famílies.

IV. Quota Única.

Les despeses derivades dels llibres de text i de l’agenda s’han d’abonar sota un únic concepte, anomenat QUOTA ÚNICA. Aquesta quota única serà la mateixa per a tot l’alumnat que participi en el projecte (llevat de les possibles penalitzacions abans comentades). En resum, l’import de la quota única que abonin els pares inclourà el cost de tot el lot de llibres del seu/va fill/a per al proper curs.

V. Un projecte de tots i per a tots.

El sistema de socialització de llibres requereix la implicació de tots. Només amb la col·laboració del professorat, de les famílies i dels propis alumnes es pot desenvolupar el projecte:

Comissió de Llibres Immaculada

Entre d’altres, s’ha d’encarregar de:

• Difusió del projecte, amb el suport de les famílies.

• Contacte i negociació del millor preu amb els proveïdors/distribuïdors.

• Recepció dels llibres nous i revisió/marcatge dels usats.

• Organització, preparació i lliurament dels lots de llibres, per aula/curs.

• Cobrament de les quotes corresponents, amb lliurament dels rebuts.

Professorat

És també imprescindible el compromís dels tutors de cada aula per:

• Facilitar la difusió del projecte entre l’alumnat i les famílies, així com rebre i fer arribar a la Comissió de Llibres els formularis/declaració d’adhesió al sistema de socialització firmats pels pares/mares.

Famílies

Cal un mínim de dues persones voluntàries de cada aula (pares/mares) per realitzar les següents funcions:

• Ajudar la Comissió de Llibres en la difusió del projecte de socialització entre les famílies de l’Escola.

• Revisar els llibres usats, juntament amb la Comissió, marcant-ne els reutilitzables i descartant-ne els deteriorats.

• Organitzar i preparar, juntament amb la Comissió, els lots de llibres per aula/curs.