Estatuts AMPA

Estatuts de l’Associació de pares i mares del Col·legi
La Immaculada de Vilassar de Dalt

 

TÍTOL I. ASPECTES GENERALS

Capítol I. Denominació, finalitats, domicili i àmbit

Article 1

 1. L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) de l’escola LA IMMACULADA DE VILASSAR DE DALT, constituïda a l’empara dels articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola, es regula per aquests estatuts, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament, les restants disposicions d’aplicació i, subsidiàriament, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

 

 1. L’Associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

 

Article 2

Són finalitats de l’Associació:

 1. Col·laborar amb el Patronat, el professorat i el personal de l’Escola en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament, així com en el manteniment i l’actualització del tarannà i valors que identifiquen el centre i el seu projecte educatiu.
 2. Promoure la participació dels pares i mares en la gestió de l’Escola des de criteris de corresponsabilitat educativa, cooperant amb la direcció del centre, amb el consell escolar i amb altres òrgans col·legiats en les activitats educatives, així com en la programació, organització i sosteniment d’activitats complementàries o extraescolars i altres serveis docents.
 3. Acostar les famílies al centre a través de canals de comunicació mútua que afavoreixin una relació família – Escola permanent i efectiva.
 4. Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives de l’Escola per a la millora de la qualitat educativa.
 5. Assistir i defensar l’exercici dels drets dels pares i mares en tots aquells aspectes que tinguin a veure amb l’educació dels seus fills i promoure la formació permanent dels propis pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’Escola i del seu professorat.
 6. Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels seus fills i filles, mitjançant beques i ajuts.
 7. Col·laborar amb altres associacions similars, en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats o d’altres drets comuns.
 8. Promoure i organitzar trobades, competicions esportives i altres activitats col·lectives de caràcter lúdic, cultural o social que afavoreixin la convivència i la germanor.

 Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a Vilassar de Dalt, al carrer de Mare Àngela Parera, núm. 4.
 2. L’àmbit principal d’activitats de l’Associació se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’Associació: incorporació, drets i obligacions.

Article 4

 1. Poden ser membres de l’Associació tots aquells pares i mares que acreditin ostentar la pàtria potestat o bé ser els tutors/res legals d’un o més alumnes matriculats/des al centre i que manifestin la seva voluntat d’integrar-s’hi.
 2. L’admissió i exclusió dels socis i les sòcies és una facultat que correspon a la Junta Directiva de l’Associació, sense perjudici de la ulterior ratificació o revisió per part de l’Assemblea General.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
 4. Intervenir en l’acció de govern, la gestió, els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les directrius de la Junta Directiva, amb els presents estatuts i amb la resta de normativa legal.
 5. Exposar a la Junta Directiva i a l’Assemblea tot allò que considerin que pot contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 7. Ser escoltats i recórrer les resolucions de caràcter disciplinari que pugui adoptar la Junta Directiva i que els hi afecti directament, que en tot cas han de ser ratificades per l’Assemblea General.
 8. Rebre informació sobre les activitats i/o projectes de l’Associació i participar-hi.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups o comissions de treball que pugui crear la Junta.
 11. Tenir accés als Estatuts i al Reglament de Règim Interior, i consultar els llibres de l’Associació.

 Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades pels òrgans de govern.
 3. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries.
 4. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 5. Comunicar a la Junta Directiva les dades actualitzades de contacte (domicili, telèfon, correu electrònic), a efectes de notificacions i comunicacions relacionades amb l’Associació.

Article 7

Són motius de baixa de l’Associació:

 1. La mort o declaració d’absència.
 2. La renúncia voluntària del soci o sòcia, decisió que s’ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
 3. No satisfer les quotes establertes, si així ho decideix la Junta Directiva.
 4. No complir amb les obligacions estatutàries o reglamentàries.
 5. Fer ús de l’Associació o de la condició de soci o sòcia amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.
 6. La pèrdua de la condició legal de pare o mare, de la pàtria potestat o de la representació legal de l’alumne o alumna.

En els supòsits de les lletres a), b) i f), la baixa tindrà efectes immediats i la Junta tan sols l’haurà de reflectir en els llibres o registres oportuns de l’Associació.

En el supòsit de la lletra c), els efectes de l’acord de baixa també tindran caràcter immediat, si bé es concedirà a l’afectat un termini d’un mes perquè pugui rehabilitar el deute amb l’Associació i sol·licitar la reincorporació de ple dret.

En els supòsits de les lletres d) i e), la baixa s’ha d’acordar mitjançant resolució ferma d’un expedient disciplinari incoat a l’efecte per la Junta Directiva, i d’acord amb el que estableix el títol IV dels presents Estatuts.

 

TITOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

Capítol I. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació. Tots els membres incorporats amb anterioritat a la seva convocatòria, poden assistir-hi amb veu i vot, per debatre i decidir sobre qualsevol assumpte consignat a l’ordre del dia i, en general, sobre qualsevol qüestió que sigui competència de l’Assemblea.
 2. Els acords que s’hi adoptin per l’Assemblea General són d’obligada observança per a tots els membres de l’Associació i s’han d’incorporar al llibre d’actes, signats pel president i pel secretari i, si escau, comunicar a les instàncies oportunes.

Article

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar i modificar els Estatuts, així com la denominació i el domicili de l’Associació.
 2. Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals de l’Associació.
 3. Escollir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
 4. Acordar la forma i l’import de les quotes o contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi, si escau, les aportacions al patrimoni de l’Associació fetes pels associats en béns o diners a títol de domini o d’ús.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions, així com sol·licitar, si escau, la declaració d’utilitat pública de l’Associació.
 7. Aprovar el reglament de regim interior o d’altres reglaments que es considerin adients per al millor desenvolupament de les activitats de l’Associació, i les seves modificacions.
 8. Resoldre els recursos que puguin presentar els associats contra els acords adoptats per la Junta Directiva en matèria disciplinària, especialment els que comportin la separació o baixa de l’Associació.
 9. Ratificar les resolucions que adopti la Junta Directiva tant en relació amb les sol·licituds d’incorporació de socis/es, com amb les baixes i altres mesures de caràcter disciplinari.
 10. Acordar l’establiment d’accions judicials per responsabilitat contra els membres de la Junta Directiva o de qualsevol associat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar a l’Associació per l’incompliment de la llei, dels estatuts o per actes i/o omissions negligents o dolosos.
 11. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, dos cops l’any: una, en el decurs del primer trimestre escolar, i l’altra, durant el darrer trimestre escolar. La primera reunió ordinària de l’any ha d’incloure com a mínim, dins del seu ordre del dia, l’examen i votació dels comptes o tancament de la gestió econòmica de l’exercici anterior de l’Associació. La segona reunió ordinària ha de preveure en l’ordre del dia, com a mínim, l’anàlisi i votació del pressupost o previsió econòmica per a l’exercici següent.
 2. La Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea amb una antelació mínima de 15 dies, tret d’aquells casos d’urgència en què, a criteri del President, s’hagi de reduir aquest termini. A la convocatòria hi ha de constar, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
 3. La convocatòria s’ha de comunicar a tots els membres individualment, ja sigui mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada associat/da, ja sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica designada per cada associat/da. A aquests efectes, l’Associació ha de disposar d’una relació actualitzada on hi figurin les dades de contacte de tots els membres.
 4. També es pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari, ja sigui a iniciativa de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un nombre d’associats/des no inferior al 10%. En aquest darrer supòsit l’Assemblea haurà de tenir lloc dins dels trenta dies següents a comptar de la sol·licitud. En qualsevol cas, a la convocatòria de les juntes extraordinàries hi ha de constar amb claredat els assumptes concrets que la motiven, que han de conformar l’ordre del dia, sense que se’n puguin tractar d’altres.

Article 11

 1. La presidència de l’Assemblea General correspon al/a la president/a de l’Associació. Si hi és absent, ha de ser substituït/da, successivament, pel/per la vicepresident/a de l’Associació o pel/per la vocal de major edat de la Junta Directiva. Correspon al president dirigir els debats, concedir i retirar els torns de paraula i sotmetre, si és necessari, els assumptes a votació.
 2. La Secretaria de l’Assemblea General correspon al secretari/a de la Junta Directiva de l’Associació, qui ha de redactar i firmar l’acta de cada reunió, amb el vistiplau de la presidència. L’acta ha de contenir, com a mínim, la llista de les persones assistents, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i, si s’han realitzat votacions, el seu resultat numèric.
 3. Al començament de cada Assemblea General s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior, a fi i efecte que s’aprovi o s’esmeni. Tanmateix, cinc dies abans que se celebri l’Assemblea, l’acta i qualsevol altra documentació d’interès ha de romandre a disposició dels socis/es, ja sigui al local social, ja sigui a través de mitjans telemàtics.

Article 12

 1. L’Assemblea General es considera vàlidament constituïda, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades, llevat de les convocatòries que tinguin com a objecte l’aprovació o reforma estatutària, o bé el canvi de denominació o domicili de l’Associació, en les que es requereix la presència o representació, com a mínim, de la meitat dels vots socials.
 2. Amb una antelació mínima de set dies a la data de celebració de l’Assemblea General, els/les membres de l’Associació poden demanar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, sempre que la sol·licitud estigui subscrita, com a mínim, pel 10% dels associats/des i que la meitat d’ells/es siguin presents a l’esmentada Assemblea al moment de debatre’ls. En cas contrari es considerarà que hi renuncien, si bé l’Assemblea, un cop el president faci lectura de les propostes, té potestat per acordar si convé discutir-les o no en la sessió.
 3. En qualsevol cas, l’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General es pot exercir el dret de vot per delegació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Les votacions s’han de fer, de manera general, a mà alçada. Caldrà fer-les per escrit i en secret si així ho demanen el 10% dels presents i, en tot cas, si es tracta d’assumptes previstos a l’apartat i) de l’article 9.1 d’aquests Estatuts.
 4. Per adoptar acords sobre els aspectes regulats als apartats b), c), e) f) i i) de l’article 9.1 d’aquests Estatuts, cal un nombre de vots favorable a la proposta equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
 5. Els acords adoptats són d’obligada observança i seran executius des del moment en que s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que s’hagin d’inscriure en el Registre d’associacions. En aquest darrer supòsit, seran executius des del moment que s’hi registrin.
 6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les sòcies, dels seus domicilis, telèfons i adreces del correu electrònic, certificada pel secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta, i sempre que els socis i les sòcies ho autoritzin expressament.
 7. A les reunions de les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, hi poden assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat del Centre i el/la seu/seva director/a.

Capítol II. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i és composta per la Presidència, la Vice-presidència, la Secretaria, la Vice-Secretaria, el/la Tresorer/a i els/les vocals.
 2. Tots els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts, i comporten l’obligació d’assistència a les reunions.
 3. Una mateixa persona no por exercir més d’un càrrec de la Junta.
 4. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per majoria simple dels associats assistents o vàlidament representants en l’Assemblea General. Les persones elegides assumeixen les funcions després d’haver acceptat el càrrec davant de la pròpia Assemblea.
 5. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari o secretària sortint, amb el vistiplau del/de la president/a sortint, i s’han de comunicar al Registre d’associacions.
 6. L’exercici del càrrec s’ha de dur a terme amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i aquests estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 7. L’exercici del càrrec comporta l’obligació de guardar secret de les deliberacions de la Junta relatives als acords que s’hi adoptin, fins i tot desprès de cessar en el mateix.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen llurs càrrecs per un termini de 3 anys, sense perjudici de la seva reelecció i del que estableix l’apartat següent. No obstant això, l’exercici d’un mateix càrrec es limita, comptant les reeleccions que s’hi puguin produir, a un màxim de dotze anys consecutius.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir per:
  1. Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit a la Junta Directiva en el qual se n’exposin els motius.
  2. Mort o declaració d’absència.
  3. Malaltia, incapacitat o inhabilitació per a l’exercici del càrrec.
  4. Ser objecte de baixa com a membre de l’Associació, per qualsevol de les causes previstes a l’article 7 dels presents Estatuts.
  5. L’absència injustificada a més de tres reunions consecutives o cinc d’alternes de la Junta Directiva durant un mateix exercici.En aquests supòsits, el membre cessat podrà ser substituït per la persona que designi la Junta Directiva, qui ocuparà aquest càrrec fins a la celebració de la propera Assemblea.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Dirigir, recaptar, administrar i distribuir els fons de l’Associació.
 2. Redactar els pressupostos i rendir els comptes anuals davant de l’Assemblea General de l’Associació.
 3. Proposar, per a l’aprovació de la Junta General, la redacció o modificació dels Estatuts de l’Associació, així com la dels reglaments de règim intern que es considerin convenients.
 4. Convocar assembles generals, ordinàries i extraordinàries, i vetllar pel compliment, execució i impuls dels acords que s’hi adoptin.
 5. Impulsar i exercitar, amb el vistiplau de l’Assemblea General, qualsevol actuació o intervenció en defensa o salvaguarda dels drets i interessos de l’Associació, adoptant les mesures i interposant les sol·licituds o accions legals que es considerin adients.
 6. Resoldre les sol·licituds d’incorporació com a membre de l’Associació i exercir la facultat disciplinària sobre els associats, sense perjudici de la ulterior ratificació per part de l’Assemblea General dels acords adoptats sobre aquestes matèries.
 7. Determinar i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea les quotes ordinàries que els membres de l’Associació han de satisfer per al manteniment de les càrregues i serveis propis de l’Associació.
 8. Fomentar i aprovar tota mena de projectes o iniciatives que tinguin com a finalitat recaptar més fons i ingressos per al patrimoni de l’Associació i, en general, recolzar i impulsar qualsevol altra que redundi en una millora o benefici per a l’interès comú dels associats/des.
 9. Portar la comptabilitat i vetllar perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir els grups o comissions de treball que es considerin adients per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l’assoliment de les finalitats i objectius de l’Associació, autoritzant, supervisant o recolzant els actes i iniciatives que aquells projectin i duguin a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup o comissió de treball, per pròpia iniciativa o a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme els contactes i les gestions oportunes davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions, l’ús de locals o qualsevol altre ajut o col·laboració en benefici de l’Associació.
 13. Obrir comptes corrents o d’estalvi a qualsevol establiment o entitat de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en dipòsit, en els termes que determina l’article 28 dels presents Estatuts.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi esta delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cap cas no pot ser inferior a un cop per trimestre. Les reunions ordinàries han de ser convocades pel president/a o l’òrgan que el substitueixi, amb una antelació mínima de 15 dies.
 2. La Junta també es pot reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el seu president/a, o bé quan així ho sol·liciti un 30% dels membres que la componen. En aquest cas, la convocatòria s’ha de remetre amb una antelació mínima de 3 dies.
 3. A les reunions de la Junta Directiva, ordinàries i extraordinàries, hi poden assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat de l’Escola i el/la seu/seva director/a.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si hi ha un quòrum equivalent a un terç dels seus components.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, se’n poden excusar. L’assistència del president/a i del secretaria/a, o les persones que els substitueixin, és inexcusable.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents, amb el vot diriment del president/a en cas d’empat.
 4. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/a, amb els vistiplau del president/a. A l’inici de cada reunió, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per a la seva oportuna aprovació.
 5. Els acords adoptats per la Junta són executius des del moment que s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que els hagi de ratificar l’Assemblea General.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. En qualsevol cas, no són delegables els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Capítol III. El/La president/a i el/la vicepresident/a

Article 20

Correspon al president/a:

 1. Dirigir i representar legalment l’Associació davant de l’Escola i de qualsevol altra instància o organisme, públic o privat, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i fixar-ne l’ordre del dia.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’Associació.
 6. Les resta d’atribucions que li reserven aquests Estatuts i les que exerceixi per delegació de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

El/La president/a ha de ser substituït/da, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol IV.  El/La tresorer/a i el/la secretari/a

Article 21

Correspon al tresorer/a, amb la col·laboració tècnica que, si escau, requereixi:

 1. Custodiar, controlar i administrar els recursos de l’Associació, segons els criteris de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
 2. Executar els pagaments i signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 3. Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes de l’Associació i sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta.
 4. Portar el llibre de caixa i la resta de llibres que, si escau, exigeixi la normativa vigent.
 5. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, que han de ser visades pel president/a.

 

Article 22

Són funcions del secretari/a:

 1. Custodiar els llibres i documentació de l’Associació.
 2. Redactar i trametre a tots els associats, amb la deguda antelació i seguint les instruccions del president/a, les convocatòries de les Assemblees i reunions, així com les comunicacions o anuncis d’altres actes o notícies de l’Associació.
 3. Aixecar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, exercir de federatari dels acords adoptats per l’Associació i expedir els certificats que calgui lliurar.
 4. Portar el llibre de registre de socis i sòcies, revisant-ne periòdicament les dades i actualitzant-les.
 5. Rebre la correspondència, notificacions, comunicacions i sol·licituds adreçades a l’Associació o la Junta Directiva, i donar-ne compte al president/a.

Article 23

El tresorer ha de ser substituït pel secretari en el cas d’absència del primer i, al seu torn, quan sigui el secretari qui s’hi absenta, el vice-secretari n’assumirà les funcions. Quan hi faltin tots dos, han de ser substituïts pel/s vocal/s de major edat de la Junta Directiva.

Capítol V.  Eleccions

Article 24

 1. Els càrrecs de la Junta tenen un període de mandat de tres anys. En el cas que es produeixi una vacant abans de l’expiració del mandat, la Junta pot nomenar un substitut, que ocuparà el càrrec fins a la primera Assemblea General que es dugui a terme o fins les següents eleccions. En el cas que més de la meitat dels càrrecs restin vacants, la Junta ha de procedir a la convocatòria immediata d’eleccions, per tal de proveir-los.
 1. Poden optar a ser membres de la Junta Directiva de l’Associació totes les persones que, al moment de convocar-se eleccions, constin com a membres associats i en les quals no hi concorri cap de les circumstàncies següents:
 1. a) Haver estar condemnat per una sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per exercir càrrecs públics, mentre aquesta subsisteixi.
 2. b) Haver estat sancionat disciplinàriament, si la sanció encara no ha estat rehabilitada.
 3. c) Ser membre d’òrgans de govern o directius d’una altra Associació o centre escolar.

 

 1. Cap membre no es pot presentar com a candidat a més d’un dels càrrecs de Junta elegibles en la mateixa convocatòria.
 1. Els càrrecs de la Junta Directiva s’han d’elegir en votació directa i secreta en una Assemblea extraordinària convocada a l’efecte, en la qual hi poden participar com a electors tots els membres incorporats a l’Associació abans de la data de la convocatòria i que tampoc estiguin afectats per cap de les circumstàncies expressades en les lletres a) i b) del punt 2.

Article 25

Els tràmits i requisits previs a la celebració de l’acte electoral són els següents:

 1. La Junta ha d’anunciar la convocatòria amb un mínim d’un mes d’antelació a la data prevista per a les eleccions, en la qual han de constar necessàriament: els càrrecs objecte d’elecció i la data i l’hora en què es durà a terme l’acte electoral.
 2. Les candidatures s’han de lliurar a la Secretaria de l’Associació amb una antelació mínima de 10 dies abans de la data prevista per a les eleccions. Les candidatures poden ser conjuntes o individuals i han de ser necessàriament subscrites pels mateixos membres interessats.
 3. La Junta Directiva, l’endemà que finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures, ha de proclamar com a candidats/es tots/es els/les que reuneixin els requisits reglamentaris, i electes aquells/es que no tinguin oponents per al càrrec al qual es presentin.
 1. L’acte electoral ha de comptar amb la presència del/de la president/a i, com a mínim, amb dos membres més de la Junta Directiva, un dels quals ha de ser el/la secretari/a o membre de la Junta en el/la qual delegui, qui serà l’encarregat/da de fer el recompte de vots i aixecar acta amb el resultat de l’escrutini, que ha d’anar signada per tots els membres de Junta presents a l’acte. Finalitzat l’escrutini, el/la president/a ha d’anunciar el resultat i proclamar electes els candidats que hagin obtingut més vots per a cada càrrec. En el cas d’empat, s’ha de proclamar electe aquell/a candidat/a que acrediti una major antiguitat com a membre de l’Associació. Per la seva banda, el/la secretari/a ha de lliurar el certificat respectiu amb la composició de la Junta un cop celebrat l’acte electoral, que s’ha de remetre a les instàncies i organismes legalment previstos dins del termini dels 15 dies següents.
 1. Les votacions es realitzaran a través de les paperetes que la Junta elabori a l’efecte, que han d’estar a disposició dels membres amb dret a vot el dia de la convocatòria. No obstant això, l’elecció també es podrà fer per altres sistemes o mitjans si així ho estima oportú la Junta, els associats no s’hi oposen i s’hi donen les circumstàncies per garantir la fidelitat i inalterabilitat dels resultats.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 26

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 27

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. Les quotes dels seus membres, ordinàries i extraordinàries, en la quantia i periodicitat que estableixi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 2. Les subvencions i ajuts, oficials o particulars, que pugui rebre.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Els rendiments, plusvàlues, interessos o rendes de qualsevol naturalesa que pugui obtenir de les activitats, valors, béns o drets que integrin el seu patrimoni.

Article 28

Tots els membres de l’Associació resten obligats a contribuir al sosteniment econòmic de l’Associació, mitjançant les quotes o derrames, ordinàries i extraordinàries, que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 29

L’exercici econòmic coincideix amb el del curs escolar, normalment comprés entre l’1 de setembre d’un any i el 31 d’agost de l’any següent, data en el que es considera tancat.

Article 30

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi a nom de l’Associació, hi han de figurar les signatures del/de la president/a, del tresorer/a i del/de la secretari/a.
 2. Per poder disposar dels fons d’aquests comptes o llibretes n’hi ha prou amb dues firmes, sempre que una de les quals sigui la del/de la president/a o la del/de la secretari/a.

TÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI

Article  31

 1. Els/les membres associats resten subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’incompliment dels presents Estatuts, reglaments de règim interior o la resta de normativa d’aplicació, amb independència de l’eventual responsabilitat civil o penal en què també puguin incórrer. Aquesta responsabilitat disciplinària s’ha de determinar conforme al principi de tipicitat i en funció del procediment i règim d’infraccions i sancions previstos en els presents Estatuts i, subsidiàriament, en altres normes aplicables i en el règim administratiu comú vigent.
 2. La facultat disciplinària recau en la Junta Directiva, que és qui pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies, sense perjudici que l’Assemblea General pugui ratificar o revisar ulteriorment les resolucions adoptades per la Junta. En aquells supòsits en què la persona afectada ostenti un càrrec a la Junta Directiva, la competència recaurà en la mateixa Assemblea General.
 3. El procediment sancionador es pot iniciar d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació, s’ha d’impulsar d’ofici al llarg de tota la seva tramitació, respectant el tràmit d’audiència i règim de recursos de l’afectat/da, i ha de concloure mitjançant resolució motivada, que ha de ser aprovada per les tres quartes parts dels components de la Junta Directiva i ratificada posteriorment per l’Assemblea General per a la seva execució efectiva.
 4. Les infraccions es poden qualificar com a lleus, greus i molt greus.
 1. a) Són infraccions molt greus:
 1. La realització de qualsevol acte que, per la seva naturalesa i transcendència, impedeixi o alteri greument el funcionament normal de l’Associació o dels seus membres, atempti de manera greu i intencionada contra els objectius i finalitats de l’Associació, o sigui clarament incompatible amb aquests.
 2. L’incompliment reiterat de l’obligació de pagament de les quotes i altres aportacions econòmiques establertes per al manteniment de l’Associació, previ requeriment de la Junta Directiva a l’objecte que s’atengui el deute contret.
 3. Deixar de complir amb el requisit previst a l’article 4.1 dels presents Estatuts i no renunciar voluntàriament com a soci ni comunicar aquesta circumstància a la Junta Directiva.
 1. b) Són infraccions greus:
 2. Tractar amb ofensa o desconsideració greu els membres de la Junta Directiva o qualsevol soci/a.
 3. L’incompliment de l’obligació de pagament de les quotes i altres aportacions econòmiques establertes per al manteniment de l’Associació, quan no tingui la consideració de molt greu.
 1. c) Són infraccions lleus:
 2. Incomplir de manera reiterada, i a criteri de la Junta, el compromís de participar activament, com a membre associat, amb les iniciatives activitats o finalitats de l’Associació.
 3. Les infraccions previstes a l’apartat b), sempre que no es produeixi un perjudici o una lesió greu.
 4. La manca de notificació a la Junta Directiva de les dades personals de contacte actualitzades.
 5. Qualsevol altra infracció d’aquests Estatuts que no estigui tipificada com a molt greu o greu.

 

 1. Les infraccions molt greus poden ser objecte d’una sanció de separació/baixa -temporal o definitiva- del/de la sancionat/da en l’Associació, o bé una multa per la quantia que la Junta Directiva o l’Assemblea General determini, que en cap cas pot ser inferior a 301 euros ni superior a 5.000 euros.
 2. Les infraccions greus poden donar lloc a una sanció de multa d’entre 50 euros i 300 euros.
 3. Les infraccions lleus poden ser objecte d’amonestació, consistent en un advertiment per escrit.
 4. A l’hora d’imposar sancions, s’ha de ponderar la gravetat del fet infractor i graduar-ne proporcionalment la sanció, tenint en consideració criteris com ara la reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions, la gravetat o entitat dels perjudicis ocasionats o que el/la sancionat/da hagi reparat o minvat els danys ocasionats per la infracció abans que l’instructor faci la proposta de resolució.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 32

L’Associació es pot dissoldre si així ho acorda l’Assemblea General, convocada a l’efecte amb caràcter extraordinari, acord que ha de ser adoptat amb el vot de les tres quartes parts del cens de socis amb dret a vot.

Article 33

 1. En la mateixa Assemblea General en què s’acordi la dissolució s’ha d’aprovar el règim de liquidació patrimonial de l’Associació, amb les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per conferir a la Junta Directiva les funcions de liquidació o, si ho creu oportú, escollir una comissió liquidadora específica o nomenar l’òrgan o personal extern que hagi d’assumir aquestes funcions.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat es limita a complir amb les obligacions estatutàries i les que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que pugui resultar de la liquidació s’ha de donar directament a l’Escola La Immaculada de Vilassar de Dalt, centre docent en el sí del qual funciona l’Associació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ÚNICA. Els presents Estatuts són vigents des de l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

ÚNICA. Queden derogats els Estatuts de l’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi La Immaculada aprovats per l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 30 de novembre de 1987.

DILIGENCIA FINAL per la qual la secretària, amb el vistiplau del president, certifica que aquests Estatuts han estat aprovats, d’acord amb el quòrum i el règim de votacions establerts estatutàriament, per l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 12 de novembre de dos mil catorze.