El servei de menjador, cosa de tots!

El servei de menjador, cosa de tots!

Es crea una comissió mixta escola-famílies per fer un seguiment del servei

Des de l’AMPA, l’Associació de pares i mares de l’escola, el curs passat ens vam proposar posar remei a tot un seguit de queixes que es van produir del servei de menjador. Amb aquesta finalitat vàrem constituir la Comissió de Treball i Seguiment del servei de Menjador: la “Comissió Menjador”. Amb l’objectiu d’avaluar amb la major certesa possible el grau de satisfacció o d’insatisfacció de les famílies vam idear una enquesta, que ben probablement recordareu, que us vam demanar d’emplenar.

Amb els resultats a la mà, vam veure que les famílies usuàries, tant les que en feien un ús esporàdic com fix, no acabaven d’estar satisfetes del servei. Donats els pobres resultats de satisfacció de l’enquesta, el següent pas de la comissió va ser iniciar una cerca d’empreses de càtering pròximes i en vam analitzar els seus programes. Com a resultat d’aquesta cerca i documentació a fons en vàrem triar una: NaturalCuina (http://www.naturalcuina.com), que complia amb els requeriments que demanàvem pel que fa al menjar ecològic i de proximitat, i amb un monitoratge ben format. Uns criteris que creiem que s’escauen del tot i que estan en harmonia amb el projecte d’Escola Nova 21. A més, d’apostar pels productes ecològics, aquesta empresa també oferia un preu inferior al del càtering actual. Un aspecte destacat ja que una de les principals queixes de les famílies era, segons l’enquesta, l’elevat preu del servei.

La “Comissió Menjador” va entregar, llavors, al Patronat i a la direcció de l’escola tant la proposta alternativa d’un nou servei de càtering, com un document que contenia diverses propostes de millora del càtering actual. Una informació que va ser ben rebuda per ambdues parts.

Després d’aquella trobada, vam arribar a l’acord de crear una comissió mixta escola-famílies, tal com recomanen les pautes proposades de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, a partir d’ara, la “Comissió Menjador” participarà en el seguiment constant que fa l’escola del servei de menjador. També es va acordar que des de l’escola, s’anirà informant als pares i mares de les novetats que puguin anar-se succeint, moltes de les quals ja s’han posat en marxa: cuina nova, nous menús, eliminació del sistema de tiquets, etc.

Esperem que amb aquesta nova comissió mixta famílies-escola puguem recollir totes les vostres idees i propostes per al nou servei de menjador. Bon curs!